• Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Teaser
 • Razvoj zajednice

 • Mladi

 • Društvo

 • Mladi

 • Omladina

 • Rad u zajednici

 • Svetlo nade

MISIJA

Udruženje građana Edukativni centar Roma je osnovano 2005 godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana sa misijom:

 „Inkluzija Roma u lokalnu sredinu na teritoriji Republike Srbije“. Termin „inkluzija“ posmatramo kao niz kompleksnih aktivnosti čiji je cilj ostvarivanje uslova za ravnopravno uključivanje jedne marginalizovane grupe (kao što je romska) u društvo.kroz  jačanje kapaciteta i njihovo aktivno uključivanje u integrativne društvene procese.

VIZIJA

Naša vizija je društvo bez predrasuda, gde pojedinac ima demokratsko pravo da učestvuje u kreiranju okruženja koje će svima pružati  jednake mogućnosti.

Zastupanjem i medijacijom ECR deluje u pravcu primeni postojećih mera i predlaganja novih za unapređenje položaja romske zajednice u regionu. Promovišemo sva ljudska prava i edukujemo okruženje da različitosti neguje kao vrhunske vrednosti. Zalažemo se za „život jedni sa drugima“ a ne „jedni pored drugih“ . Ovo je nužni preduslov da se romska nacionalna zajednica (ali i sve ostale marginalizovane zajednice) prihvate i uvaže kao članice kojima je omogućeno da aktivizmom učestvuju u kreiranju ravnopravnog društva. U okviru ovog procesa uvek je prisutan segment lične odgovornosti za delovanje.

NAŠE VREDNOSTI  se zasnivaju na aktivnoj promociji, podršci i prihvatanju :

 • različitosti u društvu,
 • obaveznog i doživotnog obrazovanja
 • pružanju druge šanse
 • timski rad,

Najveći resurs naše organizacije su ljudi i njihov entuzijazam.

 

RADI OSTVARIVANJA SVOJIH CILJEVA UDRUŽENJE ĆE RADITI NAROČITO NA:

 1. Podsticanju i podršci  romskoj zajednici da uzme aktivno učešće u društvenim tokovima
 2. Organizovanju, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja u ovoj oblasti;
 3. Objavljivanju knjiga i drugih publikacija, u skladu sa zakonom;
 4. Angažovanju naučnih i stručnih radnika za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena razvoja romske zajednice;
 5. Saradnji sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave programima razvoja romske zajednice;
 6. Saradnji  sa domaćim i međunarodnim organizacijama;
 7. Organizovanju akcija za očuvanje čovekovog zdravlja i okoline i podizanju svesti o  kulturi življenja u romskim naseljima u saradnji sa nadležnim organima;
 8. Poštovanju standarda i primenu nacionalnih, evropskih i međunarodnih dokumenata koji se odnose na poštovanju ljudskih, ženskih i dečijih prava;
 9. Iniciranju i afirmisanju akcija za osnivanje preduzeća, zadruga, ustanova i drugih programa koji za cilj imaju ekonomsko osnaživanje i smanjenje siromaštva a u skladu sa ciljevima Udruženja;
 10. Negovanju kulturnih vrednosti nacionalnih zajednica;
 11. Organizovanju i sprovođenja projekata i akcija za mlade i decu;
 12. Organizovanjui sprovođenja projekata i aktivnosti u cilju podrške starijim osobama
 13. Organizovanju humanitarnih akcija, u skladu sa zakonom u cilju razvoja lokalne zajednice.

OBLASTI DELOVANJA

Naše aktivnosti su usmerene u šest oblasti:

 • Obrazovanje ( dali smo doprinos u definisanju uloge pedagoškog asistenta u obrzovnom sistemu;  potpisali smo dokumenta sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje i 3 školske uprave sa teritorije Vojvodne za primenu inkluzivnog obrazovana  )
 • rad sa mladima
 • zapošljavanje (učestvovali smo na 3 konkursa za Javne radove. U tom periodu smo angažovali 30 osoba )
 • zdravstvo
 • pravno nevidljiva lica ( u saradnji sa Praxisom smo  obnovili 3450 ličnih dokumenata i 85 osoba smo naknadno upisali u matične knjige rođenih)
 • javno zastupanje

Direktno pomažemo oko 2000 korisnika. Ostvarili smo saradnju sa lokalnim i pokrajinskim institucijam i drugim nevladinim organizacijama.

Osnova uspeha u ovim oblastima je slojeviti rad u zajednici (tzv. grassrooth) jer smatramo da je proces inkluzije nemoguć ukoliko zajednica nije sposobna da u datom momentu preuzme svoja prava i obaveze. Ove aktivnosti se posmatraju kao dugotrajan proces koji zahteva kontinuitet u radu sa romskom i neromskom populacijom, obostrano razumevanje uz obaveznu materjalnu podršku.

Primarna ciljna grupa su deca, mladi i žene romske nacionalnosti i relevantne institucije čiji rad doprinosi realizaciji maše misije Sekundarnu ciljnu grupu čini romska i neromska populacija.

SKRAĆENA LISTA REALIZOVANIH PROJEKATA I KO IH JE FINANSIRAO:

 1. „Saradnja“ – Balkanski program za integraciju Roma 2003/2006 Građanskih inicijativa; donator Oxfam Novib
 2. Zajedno“ (vreme trajanja projekta 2 godine; stvaranje uslova za kreiranje inkluzivne obrazovne poliktike na teritoriji ŠU Sombor primenom modela dobre prakse iz Subotice;angažovanje 4 romskih asistenata vaspitača u 8 inkluzivnih predškolskih grupa;predavanje studentima Pedagoškog fakulteta u Somboru i Visokoj strukuvnoj školi za obrazovanje vaspitača u Subotici o romskoj zajednici i situaciji u obrazovanju; formiranje tima za inkluziju na nivou školske uprave Sombor radi uspostavljanja kvalitetnog obrazovanja romske dece; rezultati:nastavljen rad u vrtiću-uključena 2 asistenta,održano 8 predavanja, informisani studenti o romskoj zajednici, primena pozitivne prakse u obrazovnim institucijama na teritorije ŠU Sombor u radu sa decom romske nacionalnosti
 3. Inkluzija romske dece u osnovno obrazovanje u Subotici  - Save the Children
 4. „Komšije rade i slave zajedno“ – podrška inkluzivnom obrazovanju  - Save the Children
 5. „Rromano alav/Romska reč“ - Program manjinska prava u praksi jugoistocne Evrope; Građanske inicijative, podrška kroz fondaciju King Boduen
 6. „Dečiji vrtić kao porodični centar „ - Centar za interaktivnu pedagogiju
 7. „Veština uspeha“ – Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine[1]
 8. „Vrtić, dete, asistent“– Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu AP Vojvodine
 9. „Povratak korenima“ - Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu AP Vojvodine
 10. „Važnost postojanja baze podataka“- Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i kulturu AP
 11. „Integracija i unapređenje položaja dece i omladine u Albaniji i Vojvodini“- EU, CCF Kinderhilfswerk-Nemačka, Pomoć deci
 12. „Čisti, zdravi, nasmejani“ u partnerstvu sa ZZZZ Subotica – Ministarstvo zdravlja RS
 13. „Manjinske politike u lokalnim zajednicama - stanje i perspektive upravljanja u multietničkim zajednicama-III godina“, Fond za otvoreno društvo, LGI National Fund Project
 14. «Novi vidici» -EHO Novi Sad
 15. „Kreiranje uspešnih mreža: osposobljavanje civilnog društva kroz evropsku saradnju za finansijsku održivost”  , vreme realizacije 12 meseci , (2010/11)  ECR je bio partner organizaciji EUCLID NETWORK iz Londona
 16. „Sa udžbenikom do znanja“ (2009/10 ), vreme realizacije 12 meseci. Cilj predloga projekta bio bi podrška siromašnoj, marginalizovanoj deci koja pohađaju osnovne škole sprovođenjem zakonske regulative i politika u vidu  obezbeđivanja besplatnih udžebnika.
 17. Unapređivanje postojećih i izgradnja novih mehanizama za inkluziju Roma u  lokalnim zajednicama na severu Vojvodine, vreme realizacije : 12 meseci, donator Fond za otvoreno društvo. Cilj projekta: Stvaranje  modela  za šire prostore za uspostavljanje  stabilnijih  međuetničkih odnosa u sredinama sa većim procentom romske populacije u cilju ostaviranju klime za zajednički suživot
 18. Nove mogućnosti daju kvalitet „ – Grad Subotica. Cilj predloga projekta :obezbđivanje kvalitetnijeg obrazovanja zasnovano na dostignućima savremene nauke i iskustvu pedagoških asistenata prilagođeno uzrasnim i ličnim obrazovnim potrebama deteta – učenika prvog obrazovnog ciklusa osnovne škole kao i obezbeđivanje neophodnih  uslova za pohađanje nastave
 19. Podrška licima u specifičnim uslovima” – Grad Subotica, Cilj projekta: Podrška osobama bez pravnog subjektiviteta u ostvarivanju ljudskih prava
 20. Contribution to Social Inclusion and Combat against Discrimination of Marginalized Population in Serbia

 

NAJZNAČAJNIJI DOSADAŠNJI REZULTATI

-  Edukativni centar Roma ima odličnu saradnju obrazovnim institucijama na teritoriji Subotice: PU „Naša radost“ i OŠ „Matko Vuković“ i „Đuro Salaj“, Škola za obrazovanje odraslih, gde se realizije veći deo (praktičan) naših projekata iz programa obrazovanja, Nacionalna služba za zapošljavanje, Zavod za zaštitu zdravalja, Centar za socijalni rad,  mediji .

-  Edukativni centar Roma je sa dosadašnjim radom i rezultatima uspeo da se nametne kao liderska orgnaizacija kada je u pitanje obrazovanje romske dece. U cilju obezbeđivanja uslova za obezbeđivanje kvalitene nastave u obrazovnim institucijma, težili smo uspostavimo partnerske odnose sa odgovornim institucijama, čiji je zadatak da prati rad škola. Edukativni centar Roma je potpisao Sporazume o saradnju sa školskim upravama: Sombor, Novi Sad i Zrenjanin, kao i Protokol o zajedničkom delovanju sa Pokrajinskim sekretarijatom za obrazovanje, Kancelarijom za inkluziju Roma AP Vojvodone i pomenute tri školske upave za primenu inkluzivnog obrazovanja na teritoriji AP Vojvodine.  

-    Učestvovali su u procesu kreiranja kriterijuma za  pedagoške asistente

-    Dali smo doprinos u definisanju pozicije zdravstvena medijatorka

-   Obnovili smo 3503 lična dokumenta

-    Naknadno smo u matične knjige rođenih upisali  85 odobe

-   Tim za inkluziju na nivou SU Sombor je postao njihov strateški dokument u okviru kojeg smo partneri

-   Učestvovali smo u desegregaciji romskih razreda u dve opštine

-   Kada se radi o prijavi i odjavi prebivališta građana uspostavaljena je veoma dobra saradnja sa Zaštinikom građana Grada  Subotice, Policijskom Upravom u Subotici, Centrom za socijalni rad Matičnom službom Subotice

-   Uspostavljena multisektorska saradnja je doprinela obezbeđivanju uslova za nesmetano rešavanje različitih problema u zajednici. Ovakvim vidom organizovanja uspeli smo da uspostavimo kontakt između raseljenih Roma i mesnih zajednica kako bi svoje probleme mogli da rešavaju kroz institucije.

Naša delovanje za upostavljenje kvalitetnih međutničkih odnosa i prevazilaženje etničkih nerazumevanja su 9 eminentnih građana Evrope 2011. godine uvrstili u izveštaj Komintetu Ministara Saveta Evrope kao primr dobre prakse

Living together": Combining diversity and freedomin 21st-century Europe

http://hub.coe.int/web/coe-portal/event-files/our-events/the-group-of-eminent-persons?dynLink=true&layoutId=581&dlgroupId=10226&fromArticleId=

-  2013. godine je naš model delovanja uvrstio OSCE odelenje ODIHIR u regionalnom izveštaju pod nazivom  “Best Practices for Roma Integration project presents Regional Report on Anti-Discrimination and Participation of Roma in Local Decision-making”

ČLANSTVO U MREŽAMA:

ECR je član FENSA ( Fderacija nevladinih organizacij a Srbije )

 (a predsednik UO organizacije je član Veća FENSA )

ECR je član MODS-a ( Mreža organizacija za decu Srbije )

ECR je član jezgra LIGE ZA DEKADU ROMA

ECR je član mreže NVO U Subotici

ECR je bio jedan od inicijatora za formitranjem Kancelarije  za mlade i Saveta za malde u Subotici.

ECR je potpisnik memorandum o multisektorskoj saradnji “Lokalne mreže za borbu protiv trgovine ljudima u Subotici”